شله پزی رضا

تماس با شله پزی رضا


مشهد، بلوار شهید رستمی، شهید رستمی 38، خیابان محمدآباد، بین محمدآباد 10 و 12، شله پزی رضا
تلفن :33656676-051
همراه:09151132685
مدیریت:دولت خواهارسال انتقادات و پیشنهادات